Quy trình mua hàng

<div class="shopping-process-wrapper">
<div class="shopping-process">
<div class="title"><span class="icon"></span>Mua hàng - Thanh toán bằng VNĐ</div>
<ul class="description">
<li>Bước 1: Vào chọn sản phẩm yêu thích</li>
<li>Bước 2: Chọn sản phẩm thanh toán bằng VNĐ</li>
<li>Bước 3: Vào giỏ hàng ấn chọn "MUA NGAY"</li>
<li>Bước 4: Đăng ký thông tin mua hàng và nhận chọn "TIẾP TỤC"</li>
<li>Bước 5: Vào phương thức nhận hàng và ấn chọn "ĐẶT HÀNG"</li>
</ul>
</div>
<div class="shopping-process">
<div class="title"><span class="icon"></span>Mua hàng - Thanh toán bằng point</div>
<ul class="description">
<li>Bước 1: Vào chọn sản phẩm yêu thích</li>
<li>Bước 2: Chọn sản phẩm thanh toán bằng point</li>
<li>Bước 3: Vào giỏ hàng ấn chọn "MUA NGAY"</li>
<li>Bước 4: Đăng ký thông tin mua hàng và nhận chọn "TIẾP TỤC"</li>
<li>Bước 5: Vào phương thức nhận hàng và ấn chọn "ĐẶT HÀNG"</li>
</ul>
</div>
</div> <!-- / .shopping-process-wrapper -->